De procedure

Procedure indienen aanvragen

Uitgebreide procedure

Stichting Cultuurfonds Culemborg (CFC) verstrekt haar bijdragen in een tweetal etappes:

 • Verlening
  • Op basis van de minimaal 12 weken voorafgaand aan de openbare presentatie ingediende plannen
   • Activiteiten- / projectplan inclusief
    • Aard (doel en inhoud [soort activiteit])
    • Omvang (aantal presentaties e.d.)
    • Beoogd aantal deelnemers / bezoekers
   • Begroting
    • Geraamde baten (inkomsten)
     • Apart aangegeven de aan het CFC gevraagde bijdrage
    • Geraamde lasten (uitgaven)
   • NB.: de aanvragen tot bijdrageverlening moeten volledig zijn ingevuld, ondertekend door de daartoe (statutair) bevoegde personen en voorzien van de gevraagde bijlagen.
   • Als de aanvraag niet volledig is kan deze niet in behandeling worden genomen en wordt deze ter completering teruggestuurd.
   • Het bestuur van het Cultuurfonds komt maandelijks bijeen.
   • In de regel ontvangt de aanvrager na het indienen van de aanvraag tot bijdrageverlening een ontvangstbevestiging en binnen 8 weken het over de aanvraag genomen besluit. 

 

 • Vaststelling
  • Op basis van de binnen 6 weken na afloop van de activiteit ingeleverde inhoudelijke en financiële verantwoording
   • Inhoudelijk – gerelateerd aan het activiteitenplan
    • Doel wel / niet gerealiseerd
    • Inhoud wel / niet gerealiseerd (soort activiteit)
    • Omvang (aantallen deelnemers, bezoekers e.d. wel / niet gehaald)
   • Een financiële verantwoording (afrekening), gerelateerd aan de begroting
    • Inclusief een beknopte toelichting op de verschillen ten opzichte van de ingediende begroting
   • NB.: de aanvragen tot bijdragevaststelling moeten volledig zijn ingevuld, ondertekend door de daartoe (statutair) bevoegde personen en voorzien van de gevraagde bijlagen.
   • Als de aanvraag niet volledig is kan deze niet in behandeling worden genomen en wordt deze ter completering teruggestuurd
   • In beginsel wordt de aanvrager binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling geïnformeerd over het door het bestuur van het Cultuurfonds genomen besluit.

 

Verkorte procedure

Verlening en vaststelling in één bij bijdragen tot maximaal € 500.

 • De aanvraag tot verlening omvat een beknopt plan met bijbehorende beknopte begroting.
 • In beginsel vindt verlening en de vaststelling van de bijdrage tegelijk plaats.
 • Na afloop van de activiteit moet de aanvrager bewijzen dat de activiteit heeft plaatsgevonden. Zo niet, dan moet de verleende bijdrage worden teruggestort.