Toelichting op de procedure

Aanvraag tot verlening van een bijdrage

 • Aanvragen tot verlening van een bijdrage moeten minimaal 12 weken voorafgaande aan de start van de openbare presentatie bij het CFC zijn ingediend.
  1. De aanvraag tot verlening bevat
   • Een inhoudelijk plan
   • Een daarmee samenhangende begroting van baten en lasten
 • Aanvragen tot verlening die te laat worden ingediend, c.q. binnen 12 weken voorafgaand aan de start van de openbare activiteit, worden in beginsel niet in behandeling genomen. Dat betekent dat de activiteit dan niet in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het CFC.
 • De activiteit moet plaatsvinden in Culemborg en primair zijn gericht op de inwoners van Culemborg.
 • De activiteit moet algemeen (eventueel tegen betaling) toegankelijk zijn en niet zijn gerelateerd aan godsdienstige, politieke en/of levensbeschouwelijke doelstellingen.
 • Bij activiteiten die ook elders, buiten Culemborg plaatsvinden en/of ook gericht zijn op niet-inwoners van Culemborg moet, naast een algemeen activiteitenplan met bijbehorende begroting, ook een naar Culemborg uitgesplitst activiteitenplan met begroting (en verantwoording) worden ingediend.
 • Per aanvraag wordt een bijdrage verstrekt van maximaal 34% van de aan Culemborg én de culturele elementen gerelateerde begroting.
  1. Op basis van de daarop gebaseerde verlening (die voorlopig van aard is) kan een voorschot worden verleend.
  2. De vaststelling van de bijdrage kan nooit hoger zijn dan het verleende bedrag. Als dat wel het geval is wordt het verleende bedrag als maximum gehanteerd bij de vaststelling.
 • In het algemeen wordt na de verlening van de bijdrage een voorschot verleend van maximaal 75% van het verleende bedrag zodat de organisatoren in de voorbereidende fase over financiële middelen beschikken.

Aanvraag tot vaststelling van een verleende bijdrage

 • Binnen 6 weken nadat de openbare presentatie heeft plaatsgevonden moet een aanvraag tot vaststelling van de bijdrage zijn ingediend.
  1. De aanvraag tot vaststelling bevat
   • Een inhoudelijke verantwoording (‘verslag’)
   • Een financiële verantwoording (‘afrekening’)
  2. Het verslag en de afrekening moeten qua opzet overeenkomen met het bij de aanvraag tot verlening ingediende plan met begroting.
 • Als de verantwoording niet binnen 6 weken na afloop van de presentatie is ingediend wordt een herinnering gestuurd. Als de aanvrager dan nog in gebreke blijft wordt de bijdrage vastgesteld op maximaal 50% van het verleende bedrag en wordt het traject van incasso ingezet. De daarbij behorende kosten komen voor rekening van de aanvrager.
 • Per aanvrager kan per kalenderjaar maximaal € 10.000,00 aan CFC-bijdragen worden ingediend. (Dat betekent dat de begroting minimaal € 30.000 hoog moet zijn.)