Tijdelijk aangepaste criteria Cultuurfonds Culemborg

Aan alle culturele organisaties in Culemborg

Beste culturele organisatie,

Het culturele leven in Nederland en dus ook in Culemborg, is de afgelopen maanden stil gelegd door het Coronavirus. Geplande tentoonstellingen, uitvoeringen en voorstellingen konden niet doorgaan, waardoor er grote omzetverliezen ontstonden terwijl er al wel kosten zijn gemaakt. Dit heeft grote gevolgen voor culturele organisaties, hun medewerkers in loondienst en zzp-ers. Er zijn inmiddels landelijke regelingen, zoals NOW en Tozo, waarvan we weten dat deze helpen maar niet toereikend zijn. We leven dan ook mee met de in moeilijkheden verkerende organisaties en hun vaste en zzp-medewerkers. Het Cultuurfonds Culemborg kan helaas niet al deze problemen in onze stad oplossen. Wel wil zij actief bijdragen aan herstel en continuïteit van de Culemborgse culturele organisaties, door middel van twee tijdelijke regelingen. De eerste is gericht op een verruimde bijdrage in dit kalenderjaar aan culturele activiteiten, de tweede beoogt een bijdrage te leveren aan culturele organisaties met vaste lasten (loonkosten en huur) welke onder deze omstandigheden niet of onvoldoende gedekt zijn. Voor de aard van de regelingen en hoe u hier een beroep op kunt doen verwijzen wij u graag naar de bijlagen. Heeft u vragen, aarzel niet contact met ons op te nemen. Dat kan door te mailen naar project2020@cultuurfonds.nl of bel Ton Lijten (0653547771). Hij coördineert vanuit het bestuur van het Cultuurfonds de uitvoering van deze regelingen.

Met vriendelijke groet,

Pierre van der Schaaf, Voorzitter Cultuurfonds Culemborg.

Bijlage 1: Bijdrage aan culturele activiteiten “Tijdelijk aangepaste criteria Cultuurfonds Culemborg”

Vanwege de gevolgen van de Coronacrisis voor culturele organisaties heeft het bestuur van Cultuurfonds Culemborg besloten om tijdelijk, geldend voor culturele activiteiten tot en met 31 december 2020, de criteria voor het aanvragen van een financiële bijdrage te verruimen.

De gewijzigde criteria zijn:

 • aanvraagtermijn: de termijn voor het aanvragen van een financiële bijdrage voor culturele activiteiten die plaatsvinden tot en met 31 december 2020, is verkort tot 4 weken voor aanvang van de publiekspresentatie binnen de activiteit.
 • bijdrage: de bijdrage ten aanzien van de culturele elementen binnen een begroting wordt tijdelijk verhoogd van maximaal 34% naar maximaal 67%.
 • reactietermijn: het Cultuurfonds streeft ernaar om binnen 2 weken te komen tot besluitvorming aangaande ontvangen aanvragen.
 • uitzondering: er wordt géén (extra) bijdrage verstrekt aan culturele activiteiten die qua publiekspresentatie reeds zijn gestart op het moment van het indienen van de aanvraag. Wel kunnen, indien er sprake is van een reeks aan activiteiten, die activiteiten uit de reeks die starten binnen 3 weken nadat de aanvraag is ontvangen, in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Deze maatregel treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020.

Voor bovenstaande geldt de volgende algemene voorwaarde:

In het projectplan/activiteitenplan dient beknopt te worden aangegeven hoe inhoud wordt gegeven aan de door de overheid opgelegde maatregelen in het kader van de Coronacrisis.

U kunt uw aanvraag indienen met behulp van het bekende formulier op onze website

Bijlage 2: Procedure Eenmalige Bijdrage vaste lasten

  1. Aangezien het thans onduidelijk is hoe lang de Coronacrisis haar effect zal hebben op de exploitatie van de culturele organisaties, is het wenselijk inzicht te krijgen in een aantal mogelijke scenario’s. Daarbij uitgaande van drie periodes:
    1. 1 januari – 31 mei 2020 waarbij er tijdens de lock-down periode in zeer beperkte mate culturele activiteiten en/of openstelling sprake kon/mocht zijn. Dit op basis van de werkelijkheid.
    2. 1 juni – 1 september 2020 (vooralsnog). Dit is de periode van de beperkte culturele lock-down: op basis van maximaal 30 personen in één afgesloten ruimte waarbij een afstand van 1,5 meter tussen personen, niet zijnde een ‘economische eenheid’, in acht wordt genomen. Dit op basis van extrapolatie van de beschikbare gegevens. Dit impliceert een veel lagere publiekscapaciteit en, mede van daaruit, sterke beperkingen ten aanzien van de inkomsten vanuit de recettes en opbrengsten van de (aanpalende) horeca.
    3. 1 september t/m 31 december 20201: de ontwikkelingen in overheidsbeleid over deze periode worden afgewacht.
  2. In het verlengde van de reeds ingezette economische krimp zullen, naar het zich laat aanzien, naast een daling van de inkomsten vanuit sponsors, wellicht ook de baten vanuit recettes gaan teruglopen omdat het publiek selectiever zal omgaan met het vanuit de culturele organisaties geboden programmering.
  3. Vanuit bovenstaande wordt uitgegaan van diverse tranches waarover een aanvraag kan worden ingediend.
   Dit om optimaal in te kunnen spelen op de situatie van dát moment. De tranches betreffende de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag behelzen achtereenvolgens de volgende periodes:

    1. 1 januari – 31 mei 2020

Gebaseerd op:

 • De werkelijkheid tot en met 31 mei
 • De per 1 juni van kracht zijnde regelingen
 • De extrapolatie op basis van bovenstaande tot 31 december 2020

Aanvragen:

Binnen: voor 1 juli 2020

Besluitvorming: voor 31 juli 2020

    1. 1 juni – 31 december 2020

Gebaseerd op:

 • De werkelijkheid periode januari – september 2020
 • De per 1 juni 2020 en daarna van kracht wordende / zijnde / verwachte regelingen en de effecten daarvan
 • De extrapolatie op basis van bovenstaande tot 31 december 2020, dat met verrekening van de werkelijkheid in de 1e tranche

Aanvragen:

Binnen: voor 1 oktober 2020

Besluitvorming: voor 31 oktober 2020

    1. 1 januari– 31 december 2020

Gebaseerd op: Werkelijkheid periode januari – december 2020

Aanvragen:

Binnen: voor 1 februari 2021

Besluitvorming: voor 28 februari 2021

Dit betreft de vaststelling over heel 2020, inclusief verrekening verleende bedragen

N.B.: het uiteindelijke te hanteren, en in welke vorm, te hanteren tranches zal vooral afhangen van door de Rijksoverheid nog af te kondigen maatregelen.

  1. Indien er een concreet liquiditeitsprobleem en daarmee continuïteitsrisico bij instellingen ontstaat kan, op basis van het aanleveren van voorlopige gegevens, door het CFC een voorschot op de verlening worden verstrekt.

U kunt uw aanvraag voor de 1e tranche vóór 1 juli a.s. indienen met overlegging van de volgende gegevens:

 1. Basisgegevens:
 • De oorspronkelijke begroting 2020
 • De hoogte van het weerstandsvermogen per 31 december 2019
 1. Te overleggen bij de 1e tranche voor 1 juli 2020
 • De cijfers (baten en lasten) periode 1 januari – 31 mei 2020
 • De n.a.v. de Corona Crisis aangepaste begroting 2020 (inclusief extrapolatie zoals aangegeven)
 • Inkomsten als organisatie vanuit het gebruikmaken van specifieke Corona gerelateerde, dan wel andere bijdrage- / subsidieregelingen
 • De regelingen waarvan gebruik is gemaakt door ‘tijdelijk boventallige’ personeelsleden
 • De mogelijkheden tot het inzetten van financiële middelen vanuit:
 • Het eigen vermogen
 • Financiële middelen die eigenlijk voor een ander doel bestemd waren (zoals verbouw e.d.), dat ter wille van het kunnen voldoen aan lopende betalingsverplichtingen

Bijlage 3: Interne procedure CFC

De interne procedure rond het verstrekken van een bijdrage vanuit het CFC op basis van de Coronacrisis gerelateerd toegepaste hardheidsclausule:

  • Aanvraag ontvangen
  • Getoetst aan de hand van de ontvangen informatie
  • Eventueel opvragen nadere informatie
  • Als er voldoende gegevens beschikbaar zijn behandelen aanvraag conform de gangbare procedure binnen het CFC met een penvoerder, zijnde een lid van het DB
  • Vanuit het AB is er sprake van een ‘compagnon’ die bij de beoordeling betrokken is. Zo mogelijk vanuit de eigen inhoudelijke expertise
  • Voorstel tot verlening door de penvoerder-met-compagnon wordt ingebracht in het AB voor besluitvorming
  • De hoogte van de bijdrage tot verlening wordt voorlopig vastgesteld in het AB
  • Het besluit wordt vastgelegd in een brief (‘beschikking’) die wordt verstuurd naar de aanvrager;
  • De gebruikelijke mogelijkheid tot het indienen van een ‘bezwaar’ is en blijft daarbij van toepassing.
Geplaatst in Geen categorie.

Geef een reactie