Aanvragen

Een bruisend cultuurrijk Culemborg. Dat is wat Cultuurfonds Culemborg wil aanwakkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een bruisend cultureel aanbod onze stad verrijkt en onze inwoners verbindt.

Initieer je een aantrekkelijk, gevarieerd, breed en waar mogelijk vernieuwend cultureel aanbod voor alle inwoners van Culemborg? Wij zien jouw aanvraag graag tegemoet!

Onze criteria

Algemeen | De aanvraag wordt via de website van het CFC ingevuld. De activiteiten waarvoor het CFC een bijdrage verstrekt hebben een openbaar karakter en zijn dus voor iedereen toegankelijk.

Verbinding door samenwerking | Activiteiten waarbij de aanvrager over de eigen grenzen heen kijkt , waarbij dwarsverbanden worden gezocht, die gerealiseerd worden tussen de verschillende kunst- en cultuurdisciplines en – organisaties, amateur- en beroepsmatige kunstbeoefening, ondersteunde en niet-ondersteunde instellingen, hebben een pré. Dit geldt ook voor activiteiten die zich naast het brede publieksbereik op bijzondere doelgroepen binnen de Culemborgse gemeenschap richten en/of vernieuwend zijn.

Toegevoegde Waarde | De activiteit levert een bijdrage aan de maatschappelijke effecten van het Culemborgse kunst- en cultuurbeleid door een verrijking van het bestaande culturele aanbod en vergroting van het publieksbereik.

Kwaliteit | De activiteit is van voldoende artistieke en zakelijke kwaliteit. Hiervan is sprake als kunst & cultuur raken en verwonderen en getuigen van cultureel vakmanschap/ondernemerschap, haalbaarheid, zeggingskracht en oorspronkelijkheid. De activiteit is, om voor bijdrage in aanmerking te komen, van een zodanig artistiek en organisatorisch niveau zijn dat het ‘podiumrijp’ is. Het is aantrekkelijk voor het soort publiek en de doelgroep die omschreven wordt in de bijdrageaanvraag.

Talentbevordering | De activiteit beoogt mede de ontwikkeling van talent van de uitvoerenden zelf.

Financiering | Er bestaat een redelijke verhouding tussen de gevraagde bijdrage en de totale kosten en omvang van de activiteit en de kosten, de opbrengst (baten) en het te verwachten aantal bezoekers, het aandeel en daarmee de kosten van eventueel ingehuurde professionals (dus niet de ‘vaste’ deskundige begeleiding) en de totale kosten en opbrengsten. Initiatieven die ook op eigen inkomsten steunen versterken hun geloofwaardigheid en vergroten daarmee de haalbaarheid.

Organisatorisch haalbaar | Het is aan het CFC om in te schatten of de activiteit realistisch en haalbaar is en of het beoogde resultaat waargemaakt kan worden door de organisatie. Bij twijfel of onduidelijkheid is een gesprek met de organisatie noodzakelijk voordat een definitief besluit wordt genomen.