Continuïteit culturele organisaties en activiteiten Culemborg

  1. Inleiding

Als gevolg van het Coronavirus liggen de culturele activiteiten in Culemborg vrijwel stil vanaf 15 maart 2020. Dit heeft tot gevolg dat een aantal culturele organisaties, die qua exploitatie mede afhankelijk zijn van inkomsten vanuit hun activiteiten (recettes, verhuur e.d.), hun voortbestaan toenemend in gevaar zien komen. Dit risico wordt groter als de termijn van het van kracht zijn van de ten aanzien van publieksactiviteiten geldende beperkende maatregelen wordt verlengd, dan wel dat slechts in beperkte mate publiek kan worden toegelaten.

Als gevolg van hiervan is het Cultuurfonds Culemborg (CFC) niet in staat haar primaire doelstelling te realiseren: het door middel van het verstrekken van bijdragen (mede) mogelijk maken van publiekgerichte culturele activiteiten.

Het bestuur van het CFC is daarom van mening dat het in deze specifieke situatie in de rede ligt dat het CFC eenmalig, voor de duur van de Coronacrisis en tot uiterlijk 31 december 2020, bijdraagt aan de vaste (exploitatie)lasten. Dit teneinde daarmee de voor de culturele infrastructuur van Culemborg van belang zijnde podia, tentoonstellingsruimten e.d. in stand te houden, zodat er na de Coronacrisis weer volop culturele activiteiten plaats kunnen vinden.

De bijdragen vanuit het CFC zijn echter, zoals vastgelegd bij de oprichting, niet bestemd voor het verstrekken van bijdragen ten aanzien van het mede bekostigen van de vaste exploitatielasten van organisaties. Een eenmalige bijdrage aan deze vaste lasten past hier dus niet in en kan alleen plaatsvinden door het toepassen van een ‘hardheidsclausule’. Het CFC zal op basis van deze onvoorziene, bijzondere situatie de hardheidsclausule voor het kalenderjaar 2020 toepassen.

Het CFC kan als gevolg van de effecten van de Coronacrisis op haar eigen begroting over 2020 substantiële bedragen in dit kader inzetten.

  1. Tweesporenbeleid

Het CFC voert om de continuïteit van de culturele organisaties en activiteiten in Culemborg te bevorderen een tweesporenbeleid. Enerzijds zal het CFC, in verhoogde mate, bijdragen aan culturele activiteiten in 2020, anderzijds zal zij onder nadere voorwaarden een eenmalige bijdrage leveren aan de vaste exploitatielasten van die culturele organisaties welke dergelijke kosten daadwerkelijk hebben. Hieronder gaan we nader op beide sporen in:

Bijdrage aan culturele activiteiten.

Als gevolg van Corona zagen veel organisatoren zich gedwongen hun culturele activiteit(en) af te gelasten, uit te stellen tot na de zomer, of zelfs door te schuiven naar 2021. Inmiddels is er sprake van een geleidelijke versoepeling van genomen maatregelen. De ”anderhalvemetermaatschappij” waar we naar toe gaan, leidt voorlopig tot beperkingen ten aanzien van het aantal bezoekers van culturele activiteiten en derhalve tot lagere recettes.

Cultuuraanbieders zullen nog creatiever dan anders moeten zijn om hun publiekspresentaties te kunnen realiseren. Bij meerdere organisaties kan zelfs het voortbestaan in gevaar komen, met grote gevolgen voor de culturele infrastructuur van Culemborg.

Het CFC zal actief een beroep doen op de creativiteit van de Culemborgse culturele ondernemers om hun ideeën, hoe onwaarschijnlijk ze onder ‘normale’ omstandigheden ook zouden zijn, aan ons voor te leggen. Wij willen alle levensvatbare culturele plannen (digitale cultuuruitingen inbegrepen) graag ondersteunen en faciliteren.

Daarom hebben wij begin mei 2020 besloten onze criteria zo aan te passen teneinde onze culturele ondernemers voor de rest van 2020 financiële lucht te bieden. Daartoe wordt de financiële bijdrage van het CFC aan het culturele element binnen de begroting van de activiteit, verhoogd van maximaal 34% naar maximaal 67%. Daarnaast is de aanvraagtermijn verkort van 12 naar 4 weken voor het moment van de publiekspresentatie. Daardoor is er voldoende flexibiliteit om sneller in te kunnen spelen op nieuwe initiatieven. In bijlage 1 ziet u hoe en onder welke voorwaarden u een bijdrage kunt aanvragen.

Eenmalige bijdrage aan vaste lasten

Op basis van de voornoemde hardheidsclausule kan het CFC eenmalig een bijdrage leveren in de vaste exploitatielasten over 2020 van culturele organisaties. Deze betreffen de huisvestingslasten (huur- of kapitaallasten, energielasten en verzekeringen m.b.t. huisvesting), alsmede vaste personeelskosten. Uitgangspunten daarbij zijn dat:

  • eerst een beroep is gedaan op landelijke of andere overheidsregelingen (zoals NOW en ZZP) en/of doorlopende of andere subsidiemogelijkheden;
  • in geval van een hybride organisatie uitsluitend een bijdrage kan worden geleverd aan het culturele onderdeel van deze organisatie;
  • een bijdrage kan worden gegeven mits er een goed onderbouwde aanvraag ligt voorzien van de benodigde documenten (balans, winst- en verliesrekening 2019, begroting 2019 etc.);
  • nauwe afstemming met de gemeente Culemborg plaatsvindt teneinde ongewenste dubbeling in evt. financiële bijdragen van de gemeente en CFC te voorkomen.

In bijlage 2 ziet u hoe en onder welke voorwaarden u een bijdrage kunt aanvragen.

  1. Uitvraag

Alle bij het CFC bekende Culemborgse organisaties worden voor 5 juni a.s. aangeschreven om hen uit te nodigen om een beroep te doen op een of beide regelingen. Het ligt daarbij voor de hand dat slechts een beperkt deel van de organisaties een beroep kan doen op de eenmalige bijdrage in de vaste lasten.

Culemborg, 3 juni 2020

Bestuur Cultuurfonds Culemborg

Geplaatst in Geen categorie.

Geef een reactie